Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: zaterdag 8 april 2023

Dit privacybeleid vertelt je hoe Unschooled jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Unschooled respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.


0. Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Unschooled, met vestiging in Groningen en e-mailadres [email protected];
d. Website: de website die je kunt vinden via www.unschooled.nl;

1. Algemeen
1.1 In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Unschooled de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door Unschooled worden verwerkt zijn onder andere je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en andere gegevens die je met ons deelt.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 Unschooled verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Unschooled doorgeeft, bijvoorbeeld door zich aan te melden voor een van de diensten of producten van Unschooled, een bestelling te plaatsen of contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Unschooled.
2.2 Unschooled gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Unschooled heeft verstrekt:
2.2.1 Als de Gebruiker Unschooled om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Unschooled de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2 Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Unschooled de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
2.2.3 Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Unschooled de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
2.3 Daarnaast kan Unschooled de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Unschooled die interessant zouden kunnen zijn voor de desbetreffende Gebruiker. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met [email protected].

3. Doorgifte aan derden
3.1 Unschooled zal jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen geven, tenzij:
3.1.1 we de gegevens delen met een bedrijf dat ons helpt bij de dingen die in dit Privacybeleid genoemd worden. We hebben dan wel goede afspraken met dat bedrijf gemaakt, zodat zij jouw gegevens ook goed beschermen en veilig omgaan met jouw informatie; of
3.1.2 Unschooled op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
3.2 Unschooled zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van haar Gebruikers voldoende worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Cookies
4.1 Unschooled maakt gebruik van cookies op haar Website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de Gebruiker worden opgeslagen wanneer de Gebruiker de Website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de Website te verbeteren en om het gebruik van de Website te monitoren.
4.2 Gebruikers kunnen hun browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren. Als een Gebruiker ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het zijn dat sommige delen van de Website niet goed meer werken.

5. Beveiliging
5.1 Unschooled neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van haar Gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
5.2 Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers en derden die deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Zij zijn verplicht om de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

6. Bewaartermijn van gegevens
6.1 Unschooled bewaart persoonsgegevens van Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.
6.2 De bewaartermijn van persoonsgegevens kan variƫren, afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn verzameld en de wettelijke verplichtingen die op Unschooled van toepassing zijn. Hieronder vind je een overzicht van de bewaartermijnen voor verschillende categorieƫn persoonsgegevens:
6.2.1 Accountgegevens: Gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van een account op de Website, zoals je naam, e-mailadres en wachtwoord, worden bewaard zolang je account actief is.
6.2.2 Contactgegevens: Als je contact opneemt met Unschooled via e-mail of het contactformulier op de Website, worden de gegevens die je verstrekt bewaard gedurende de tijd die nodig is om je verzoek te behandelen en eventuele vervolgcommunicatie te beheren. In de meeste gevallen worden contactgegevens niet langer dan 12 maanden bewaard.
6.2.3 Nieuwsbriefabonnement: Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt je e-mailadres bewaard totdat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment uitschrijven door de instructies in de nieuwsbrief te volgen of door contact op te nemen met Unschooled.
6.2.4 Wettelijke verplichtingen: In sommige gevallen kan Unschooled wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden. In dat geval worden de gegevens bewaard voor de duur van de wettelijke verplichting.
6.3 Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd, zodat ze niet langer kunnen worden gekoppeld aan een individuele Gebruiker.

7. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
7.1 Unschooled houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. De AVG stelt eisen aan de manier waarop organisaties persoonsgegevens verwerken en beschermt de privacyrechten van betrokkenen.
7.2 In overeenstemming met de AVG heeft de Gebruiker de volgende rechten:
7.2.1 Recht op informatie: Gebruikers hebben recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over hoe Unschooled hun persoonsgegevens verwerkt en wat hun rechten zijn onder de AVG.
7.2.2 Recht op inzage: Gebruikers hebben het recht om van Unschooled bevestiging te krijgen of hun persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot die gegevens.
7.2.3 Recht op rectificatie: Gebruikers hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.
7.2.4 Recht op gegevenswissing ("recht om vergeten te worden"): In bepaalde omstandigheden hebben Gebruikers het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen.
7.2.5 Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde omstandigheden hebben Gebruikers het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken.
7.2.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Gebruikers hebben het recht om de persoonsgegevens die zij aan Unschooled hebben verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.
7.2.7 Recht van bezwaar: Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van Unschooled of op basis van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.
7.3 Als je een van je rechten onder de AVG wilt uitoefenen, neem dan contact op met Unschooled via [email protected]. Unschooled zal binnen een maand na ontvangst van je verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.
7.4 Als Unschooled je verzoek afwijst, zal zij de redenen voor de afwijzing uitleggen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het niet eens bent met de manier waarop Unschooled je verzoek heeft afgehandeld.

8. Wijzigingen in dit Privacybeleid
8.1 Unschooled behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Elke wijziging zal op de Website worden gepubliceerd. Gebruikers worden aangeraden om het Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

9. Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of de verwerking van persoonsgegevens door Unschooled, neem dan contact op via [email protected]